Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Aktsionäride korraline üldkoosolek, 21.04.22

30.03.2022

Aktsiaseltsi Harju KEK (registrikood 10029482, asukoht Keila, Paldiski mnt. 21) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 21. aprillil 2022.a. kell 12.00  Swissotel Tallinn VI korruse konverentsisaalis Tallinnas, Tornimäe 3.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 21. aprillil 2022.a. kell 11.00.

Aktsiaseltsi Harju KEK 2021.a. majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates 01.04.2022.a. aktsiaseltsi asukohas Tallinnas, Järve 2, 19 korrusel kell 09.00-15.00 (Info telefonil 6 747 500 või e-posti teel h.kek@harjukek.ee).

Tutvu üldkoosoleku materjalidega (klikka all olevatel linkidel):

Päevakord:

 1. AS Harju KEK 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
 3. AS Harju KEK oma aktsiate omandamine.
 4. Harju KEK AS-i nõukogu liikmete valimine.
 5. Audiitori nimetamine.

Nõukogu ettepanekud:

1. Kinnitada AS Harju KEK 2021.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt  AS Harju KEK kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021.a. on 86 616 921 eurot ja aruandeaasta puhaskasum 4 819 314 eurot.

2. Kinnitada AS Harju KEK 2021.a. kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt:

 • AS Harju KEK 2021.a. puhaskasum 4 819 314 eurot
 • Maksta dividende 5.50 eurot aktsia kohta, kokku 2 200 000 eurot
 • Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 2 619 314 eurot

Dividendid maksta aktsionäridele välja hiljemalt 30.06.2022.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 14.04.2022.a.

3. Kinnitada AS Harju KEK oma aktsiate omandamine alljärgnevatel tingimustel:

 • omandatavate aktsiate arv kuni 40 000, kuid mitte rohkem, kui 10% aktsiakapitalist;
 • omandatavate aktsiate hind 55.00 (viiskümmend viis) eurot iga aktsia kohta;
 • omandatavate aktsiate omandi üleminek: hinna tasumisel;
 • tähtaeg oma aktsiate omandamiseks 31.12.2022.a.;
 • oma aktsiate omandamise lisatingimus: aktsiate omandamine ei too kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

4. Seoses aktsiaseltsi nõukogu liikmete volituste lõppemisega 02.05.2022.a., teeme ettepaneku valida aktsiaseltsile uus neljaliikmeline nõukogu viieks (5) aastaks.

Nõukogu otsustas esitada Harju KEK AS-i korralisele üldkoosolekule nõukogu valimisel liikmekandidaatideks Aare Kirsme, Märt Luuk, Andres Toome ja Tõnu Schilf. Nõukogu teeb ettepaneku määrata nõukogu liikme tasuks 2000 EUR/kuus ja nõukogu esimehe tasuks 2300 EUR/kuus.

5. Nõukogu otsustas nimetada AS Harju KEK 2022 – 2024.a. majandusaasta audiitoriks PKF Estonia OÜ, registrikood 10178029. Nõusolek on olemas. Tasustada audiitori töö vastavalt audiitorfirmaga sõlmitavale lepingule.

AS Harju KEK aktsionäride korralisest üldkoosolekust on õigus osa võtta isikutel, kes on registreeritud AS Harju KEK aktsiaraamatus seisuga  14.04.2022.a. Registreerimiseks palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Äriseadustiku § 293 lg 2 kohaselt võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 06.04.2022.a. Äriseadustiku §2931 lg 4 kohaselt aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem, kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 18.04.2022.a.

AS Harju KEK kinnitab, et üldkoosoleku toimumiskohas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid COVID-19 viiruse leviku võimaluse vähendamiseks. Koosoleku toimumiskohas on olemas desinfitseerimis-ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele. Üldkoosolekul on lubatud osaleda ainult haigusnähtudeta aktsionäril isiklikult või tema volitatud esindajal ja kanda tuleb kaitsemaski.  Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

AS Harju KEK nõukogu ja juhatus

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.