Meie veebilehe kasutamise jätkamisega nõustute küpsiste kasutamisega.
Kui soovite keelata küpsiste salvestamist teie seadmesse, kohandage palun oma brauseri turvaseadeid.

Loe lähemalt

PRIVAATSUSPOLIITIKA JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Vastutav andmetöötleja

 • HARJU KEK AS
 • Reg 10029482
 • Aadress Järve tn 2, Tallinn
 • Tel 6 74 75 00
 • E-mail info@harjukek.ee

Mõisted

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku,
kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;

“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

Milliseid isikuandmeid ning mis eesmärgil me kogume?

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid Harju KEK AS kogub järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Päringu tekst

Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@harjukeke.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Veebilehe sirvimise statistika

Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IPaadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Küpsised

Meie veebilehed kasutavad küpsiseid pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Kasutame seansiküpsiseid, püsiküpsiseid ja kolmanda isiku küpsiseid (Google Analytics, Facebook):

Uute ja endiste klientide identifitseerimiseks. Sinu eelistuste meelde jätmiseks nagu keel, värvide kontrastid või kirja suurus. Meelde jätmiseks, kas oled (või ei ole) nõustunud meie küpsistega sellel leheküljel. Koguda usaldusväärset informatsiooni lehe külastatavuse kohta, mis võimaldab meil mõõta, kuivõrd leht vastab kasutajate vajadustele ning teha võimalikke parendusi.

Küpsiste lubamine ei ole vältimatult vajalik veebilehe põhifunktsioonide toimimiseks, kuid annab parema lehitsemiskogemuse. Soovi korral võid alati küpsised kustutada või blokeerida, kuid seda tehes ei pruugi veebilehe mõned funktsioonid töötada soovitud viisil.

Arvesta, et mõned küpsised pärinevad kolmandast isikust teenusepakkujalt, kes täidab mõnda neist ülesannetest meie asemel.

Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui eelnevalt kirjeldatud.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

Isikuandmete jagamine

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Õigused

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust vastutava andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Kui Te soovite olla n-ö unustatud, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile info@harjukek.ee. Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Aktsionäride korraline üldkoosolek, 17.mai 2024.a.

23.04.2024

Aktsiaselts Harju KEK aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud.

Aktsiaselts Harju KEK (registrikood 10029482, asukoht Järve 2-113, Tallinn; edaspidi “Aktsiaselts”) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 17. mai 2024. a kell 12.00 asukohaga Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 17. mail 2024. a kell 11.00.

Tutvu üldkoosoleku materjalidega (klikka all olevatel linkidel):

 1. Üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud;
 2. Päevakorra punkti nr 3 alternatiivne otsuse eelnõu;
 3. Majandusaasta aruanne 2023.a.;
 4. Nõukogu aruanne 2023.a. majandusaasta kohta;
 5. Audiitori otsus;
 6. Teabedokument ja selle lisad:
 7. Koosoleku protokoll

PÄEVAKORD

 • 1. Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
 • 2. Aktsiaseltsi kasumi jaotamise otsustamine;
 • 3. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine.

JUHATUSE OTSUSTE EELNÕUD JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD PÄEVAKORRA PUNKTIDE OSAS

Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr. 1 kohta

Kinnitada Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Ettepanek: hääletada päevakorrapunkti nr. 1 kohta tehtud otsuse eelnõu poolt.

Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr. 2 kohta

Kinnitada Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

 • eelmiste perioodide jaotamata kasum on 70 273 218 EUR;
 • Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta puhaskasum on 4 261 854 EUR;
 • 2023. a majandusaasta jaotuskõlbulik kasum kokku on 74 535 072 EUR;
 • maksta dividende netosummas 5.50 EUR aktsia kohta;
 • mitte teha eraldisi reservkapitali ega teistesse reservidesse.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ülekandega aktsionäri pangaarvele kahes jaos:

(i) 50% hiljemalt 30.06.2024. a; ja (ii) 50% hiljemalt 30.09.2024. a.

Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 10.05.2024. a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ettepanek: hääletada päevakorrapunkti nr. 2 kohta tehtud otsuse eelnõu poolt.

Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr. 3 kohta

Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali eesmärgiga finantseerida kontserni arendusfaasis olevaid arendusprojekte alljärgnevatel tingimustel (mida võib olla täpsustatud aktsiakapitali kavandatava suurendamisega seoses koostatud ja Aktsiaseltsi kodulehel avaldatud teabedokumendis):

1. Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 100 000 euro võrra, st 400 000 eurolt 500 000 euroni, uute aktsiate väljalaskmise teel.

2. Lasta välja 100 000 uut aktsiat nimiväärtusega 1 eurot; aktsiad lastakse välja ülekursiga 49 eurot ühe aktsia kohta.

3. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühe aktsia väljalaksehind on 50 eurot, millest 1 euro moodustab nimiväärtuse ja 49 eurot ülekursi.

4. Uusi aktsiaid võivad märkida Aktsiaseltsi olemasolevad aktsionärid ja nõukogu otsusel vastava ettepaneku saanud isikud.

5. Uute aktsiate märkimise aeg algab 17. mail 2024. a vahetult pärast üldkoosoleku poolt käesoleva otsuse vastuvõtmist (eeldusel, et üldkoosolek vastava otsuse vastu võtab) ja uute aktsiate märkimise aeg lõpeb 28. juunil 2024. a kell 16:00 Eesti kohaliku aja järgi.

6. Uute aktsiate märkimiseks saadetakse märkimiskorraldus (vastav vorm on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel) digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@harjukek.ee või edastatakse omakäeliselt allkirjastatuna tavapostiga Aktsiaseltsi asukohta aadressile Järve 2-113, 11314 Tallinn. Märkimiskorralduse esitamisega väljendab isik huvi aktsiaid märkida. Aktsiad loetakse märgituks, kui isik on (i) tähtaegselt esitanud märkimiskorralduse ja (ii) tähtaegselt tasunud märgitud aktsiate eest täies ulatuses. Selguse mõttes, juhul, kui õigustatud isik esitab märkimiskorralduse, kuid jätab aktsiate eest nõuetekohaselt tasumata, on Aktsiaseltsi juhatusel õigus märkimiskorraldus tervikuna või osaliselt puuduva summa ulatuses tühistada.

7. Uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Aktsiaseltsi arveldusarvele nr EE822200001120165387 Swedbank AS-is hiljemalt märkimise aja lõpuks.

8. Vastavalt äriseadustiku §-le 345 on olemasolevatel Aktsiaseltsi aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Aktsionäride ring, kellel on eelkirjeldatud märkimise eesõigus, määratakse kindlaks 16. mai 2024. a Eesti väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Uute aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise tähtaeg algab 17. mail 2024. a vahetult pärast üldkoosoleku poolt käesoleva otsuse vastuvõtmist (eeldusel, et üldkoosolek vastava otsuse vastu võtab) ja lõpeb 14. juunil 2024. a kell 23:59. Hiljem esitatud märkimiskorraldustele ei rakendata märkimise eesõigust, juhul kui olemasolev aktsionär on esitanud osa märkimiskorraldusi märkimise eesõiguse perioodi jooksul ja osa väljaspool seda, vastavaid märkimiskorraldusi ei liideta ning märkimise eesõigust rakendatakse vaid märkimise eesõiguse perioodi jooksul esitatud korraldustele.

9. Seltsi nõukogu otsustab märgitud aktsiate jaotuse oma äranägemise järgi pärast märkimise perioodi lõppu, arvestades olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigust. Olemasolevatel aktsionäridel on võimalik märkimise eesõiguse raames märkida Aktsiaseltsi uusi aktsiaid maksimaalselt neile kuuluva märkimise eesõiguse ulatuses. Märkimise eesõiguse perioodil märkimata jäänud aktsiate jaotamisel on nõukogul õigus eelistada nõukogu otsusel märkimisõiguse saanud isikuid.

10. Kui aktsiakapitali suurendamisel on aktsiaid märgitud kogu aktsiakapitali suurendamise ulatuses, võib Aktsiaseltsi nõukogu otsustada aktsiate märkimise lõpetamise enne käesolevas otsuses ettenähtud märkimisperioodi möödumist. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud üle kavandatud aktsiakapitali suurendamise, otsustab nõukogu aktsiate jaotuse märkijate vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate tühistamise, arvestades käesolevas otsuses sätestatud aktsiate jaotuse põhimõtteid.

11. Kui märkimisperioodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on Aktsiaseltsi juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida ei ole (täiendava) märkimisperioodi jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 kalendripäeva jooksul pärast (täiendava) märkimisperioodi lõppu.

12. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2024. a majandusaastast.

Ettepanek: hääletada päevakorrapunkti nr. 3 kohta tehtud otsuse eelnõu poolt.

Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, päevakorrapunktide otsuste eelnõudega ning teabedokumendiga Aktsiaseltsi uute emiteeritavate aktsiate pakkumiseks on võimalik tutvuda alates 24.04.2024.a. aktsiaseltsi asukohas Tallinnas, Järve 2-113, 19. korrusel kell 09.00-15.00 (info telefonil 6 747 500 või e-posti teel info@harjukek.ee) ja AS Harju KEK kodulehel www.harjukek.ee. Aktsiaseltsi aktsionäride korralisest üldkoosolekust on õigus osa võtta isikutel, kes on registreeritud Aktsiaseltsi aktsiaraamatus 10. mai 2024.a Eesti väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Registreerimiseks palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui Aktsiaseltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Aktsiaseltsi iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil info@harjukek.ee või edastades selle Aktsiaseltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil info@harjukek.ee või edastades selle Aktsiaseltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Aktsiaseltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Aktsiaselts Harju KEK juhatus

Harju KEK on pikaajalise kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja Eestis.

Ettevõte tegeleb kinnisvara arendamise, haldamise ja investeeringute juhtimisega.